Research

5. Construction and Design Management Project

กลุ่มงานวิจัยที่สนับสนุนการค้นคว้าองค์ความรู้ด้านการจัดการการก่อสร้าง การประเมินหลังการใช้สอยอาคาร และการประเมินผลงานออกแบบ

Local construction

การศึกษาค้นคว้าหาองค์ความรู้ในการก่อสร้าง เทคโนโลยีพื้นถิ่น ที่คำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ และความสามารถในการก่อสร้างด้วยตนเอง

Post Occupancy Evaluation

การประเมินงานหลังการออกแบบและประเมินงานก่อสร้างหลังการใช้สอย ทั้งในด้านงบประมาณ ลักษณะกายภาพอาคาร ประโยชน์ใช้สอย และผลเชิงสังคมต่อผู้ใช้อาคาร