Research

โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ ปี2556
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ในปีการศึกษา 2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เห็นความสำคัญของการพัฒนาทางด้านวิชาการ จึงริเริ่มโครงการส่งเสริมการทำวิจัยร่วมกันระหว่างคณาจารย์ผู้ทำวิจัยและผู้ช่วยวิจัยที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโท โดยได้จัดสรรเงินทุนส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ซึ่งในปีการศึกษา 2555 มีกลุ่มวิจัยดังนี้