Activityศึกษาสภาพแวดล้อมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีร่างกายแตกต่างหลากหลาย สามารถเข้าใช้อาคาร ห้องเรียนและ สภาพแวดล้อมอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย อุปสรรค์ด้านกายภาพของสภาพแวดล้อมต่อคนพิการ และผู้ที่มีร่างกายแตกต่างอื่นๆและแนวทางการลดอุปสรรคต่อการเข้าถึงอาคาร เน้นโครงข่ายคมนาคมภายในมหาวิทยาลัยที่เอื้อให้คนพิการเดินทางได้ รวมถึงการเชื่อมโยงสู่ระบบขนส่งมวลชนภายนอกที่เป็นไปได้ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เช่น ห้องน้ำ โต๊ะเรียน และ อุปกรณ์การเรียน