About us

ศูนย์วิจัยและสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วิสัยทัศน์ (Vision)

ศูนย์วิจัยและสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม เป็นผู้นำในการสร้างองค์ความรู้ที่เป็นพื้นฐานของงานออกแบบสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมและเป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านั้นแก่วงการวิชาการวงการวิชาชีพทั้งในระดับชุมชน ประเทศ และระดับนานาชาติ

พันธกิจ (Mission)

พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัยให้กับคณาจารย์และนักศึกษาทุกระดับอย่างมีคุณภาพ โดยพัฒนาผู้วิจัยให้เป็นบุคคลที่มีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบและเป็นสากล มีความมั่นใจในการถ่ายทอดและประยุกต์องค์ความรู้สู่งานออกแบบได้อย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งสามารถเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งในด้านการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมของชุมชน และประเทศชาติ

วัตถุประสงค์ (Objectives)

  • สร้างและรวบรวมองค์ความรู้ที่เป็นพื้นฐานของงานออกแบบสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม
  • เผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นพื้นฐานของงานออกแบบสร้างสรรค์วงการวิชาการวงการวิชาชีพทั้งในระดับชุมชน ประเทศ และระดับนานาชาติ
  • ส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและจากความต้องการของชุมชนหรือสังคม

คุณสมบัติของนักวิจัย

  • ทำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะมอบหมาย
  • ให้คำปรึกษาแก่อาจารย์และนักศึกษา ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยโดยตรง
  • เผยแพร่งานวิจัยออกสู่สาธารณะ
  • หาแหล่งทุนภายนอกเพื่อมาสนับสนุนงานวิจัย

คุณสมบัติของนักวิจัย

  • คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำวิจัยหรืองานออกแบบสร้างสรรค์ที่นอกเหนือไปจากผลงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
  • ใช้ภาษาอังกฤษ ในการอ่านและการเขียนได้ดี (หากมีคะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS จะพิจารณาเป็นพิเศษ)